Spoločenstvo vedomého života

"Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súťaže a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie kvalít a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj."

Našimi životnými hodnotami sú:

  • Pravda, ktorú vnímame ako autentický prejav, ktorý nesúťaží, neporovnáva a nedá sa dokázať
  • Sloboda, ktorú vnímame ako rešpekt k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti
  • Vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrovanie vlastného cítenia

S hlbokou úctou a vďakou ponúkame spolupatričnosť všetkým, ktorí sa cítia byť súčasťou Spoločenstva vedomého života. Vnímame spoločenstvo a prelíname sa s ním svojimi zámermi.

Pomocou energie matky Zeme sa podieľame na tvorbe harmónie sveta. Prostredníctvom kvalít svojho ega sme osožní pre všetky cítiace bytosti, pretože všetci sme jedno. Preto inšpirujeme Spoločenstvom vedomého života ku štýlu života v nadčasovej múdrosti bez posudkov a súťaže.